Derecho acceso kriter

DATOS DEL RESPONSABLE DEL FICHERO O TRATAMIENTO

Identidad: KRITER SOFTWARE, S.L.
Dirección: Pablo Iglesias, 63
Código Postal: 08302
Localidad: Mataró
Provincia: Barcelona
 

DATOS DEL SOLICITANTE

El Sr./Sra. […..............................................................], mayor de edad, con domicilio en […..............................................................], y con número de DNI […..............................................................], acompañando fotocopia, mediante este medio escrito manifiesta su deseo de ejercer su derecho de acceso, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

SOL·LICITA

1.    Que se li confirmi per part del Responsable del Tractament que s’estan tractant dades personals que li concerneixen.

2.    Que se li faciliti l'accés als seus fitxers en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, entenent que si transcorre aquest termini sense que de forma expressa es contesti a la mencionada petició d'accés s'entendrà denegada. En aquest cas s'interposarà l'oportuna reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades.

3.    Que aquesta informació comprengui de manera llegible i intel·ligible les dades que sobre la seva persona estan inclosos als seus fitxers, així com:

a.    Les finalitats del tractament;
b.    Les categories de dades personals;
c.    Els destinataris o les categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals;
d.    El termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
e.    L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils;
f.    Si s’han transferit dades personals a un tercer país o a una organització internacional, o si es té previst fer-ho.


A ..........................., a  ..... de .................... de ......