Càrregues i horaris de transport. Gestió de Rutes i transports

El lliurament de mercaderies a clients en el temps i forma acordats amb ells, sempre és objecte d'incertesa empresarial, ja que aquesta entrega pot estar afectada per multitud de factors que provoquen retards en aquesta entrega

kriter software. Gestió de rutes

El lliurament de mercaderies a clients en el temps i forma acordats amb aquest, sempre és objecte d'incertesa empresarial, ja que aquesta entrega pot estar afectada per multitud de factors que provoquen retards en aquesta entrega. La pròpia planificació de la càrrega dels vehicles de transport i la seva ordenació de cara al lliurament és un dels elements a controlar. Per tal d'optimitzar i controlar els lliuraments de mercaderies, hi ha una opció Gestió de les càrregues i Horaris de lliurament de comandes en mitjans de transport.

Després de definir com a transportista al proveïdor, és possible donar d'alta els múltiples vehicles, així com la parametrització d'horaris de lliurament.

 

kriter software. Rutes i transport

Un cop alimentat el sistema d'aquestes dades, és possible gestionar els diferents vehicles, així com els horaris de lliuraments de les comandes de clients en funció d'hores de lliurament. Per això disposem d'un informe especial de gestió de rutes de Camions, en el qual es mostren els diferents vehicles i les seves franges horàries, i podem d'una forma manual i visual anar assignant comandes de clients a lliurar en aquestes franges horàries.

Beneficis

  • Permet un control visual de repartiments de càrregues per data i vehicles.
  • Planificació de les entregues de comandes.
  • S'evita una sobrecàrrega de repartiments per vehicle, que incidiria en el no compliment d'horaris, així com permetre detectar necessitats de vehicles addicionals per a la consecució dels lliuraments.
  • Estructurem el repartiment per franges horàries, pel que és possible informar el client de les hores de lliurament.

Circuit opcional d'optimització de rutes a partir de Comandes

El circuit de gestió administrativa després de l'esforç comercial, comença amb la recepció d'una comanda per part del client. A partir d'aquest moment el principal objectiu és servir la mercaderia al mateix en el més breu temps possible, ja que això implica satisfacció del client, reducció d'inventaris i posada en circulació de valors econòmics.

La realitat la trobem en els magatzems, amb mercaderies preparades pel seu lliurament a les badies de sortida, però amb demores innecessàries provocades per l'estructuració de les rutes de lliurament (dies de realització de les rutes, càrregues mínimes per volums de vehicles, etc. ).

Per tal de minimitzar aquestes demores, s'ha desenvolupat un circuit opcional d'optimització de rutes, de manera que en funció dels paràmetres definits per ruta o agrupació de les mateixes (volumetries de vehicles, econòmics, peces en magatzem, etc) el sistema ens avisi de que cal servir una determinada ruta i / o agrupació de les mateixes, sense demorar l'entrega. Amb aquest sistema s'aconsegueix optimitzar tant els temps de servei de comandes a clients, com servir en funció de criteris economistes o per altres paràmetres empresarials.

 

kriter software. Rutes i transport

Una vegada definits els paràmetres, un procés desatès en background, va consultant les comandes de clients, comprovant xifres i generant els corresponents avisos quan es compleixen les condicions definides per servir la ruta o la combinació de les mateixes.

També és possible gestionar directament en qualsevol moment les informacions, modificant aquestes, o reagrupant rutes des de la mateixa pantalla per a simular el resultat de les mateixes, permetent al responsable de logística optimitzar o modificar segons els seus criteris l'entrega de mercaderia. A partir d'aquest moment és possible generar aquesta gestió les corresponents Ordres de Preparació de Picking.

kriter software. Rutes i transport

Beneficis

  • Reducció de temps en el servei de mercaderies a clients i no demorar els lliuraments a la data definida per a la ruta.
  • Minimització de costos, al permetre la planificació dels lliuraments de comandes en funció de diferents volumetries de vehicles per ruta.
  • Minimització de costos de magatzem, al permetre servir segons criteris d'ocupació (paquets / peces) d'aquests.
  • Maximització del flux d'entrada econòmic, en permetre servir sense demores en funció d'imports de comandes.
  • Gestió dinàmica de rutes, permetent agrupacions de les mateixes (predefinides o agrupades en aquest moment, permetent veure si es compleixen o no els criteris per ser rendible aquesta agrupació temporal).
  • Optimització administrativa, en permetre des de la pantalla de la gestió de rutes, llançar directament l'ordre de preparació de picking al magatzem.