Control del Risc Comercial de Clients

A l'empresa, el control del risc comercial associat a la cartera de clients, suposa disposar d'informació actualitzada per anticipar-nos a la possible morositat de futures accions comercials.

kriter software. Control riscLes empreses han d'estar informades en temps real de qualsevol canvi que es produeixi en els factors amb influència en el risc de la seva cartera de clients. Les cifres donen importància d'aquest punt (Banc d'Espanya, Maig 2010. Dades 2008)

  • Entre 80% i 90% de les transaccions es fan amb pagament aplaçat.
  • Els imports pendents de clients i deudors suposen la cinquena part dels actius de les companyies.
  • Import mig de cobrament: per a PYMES es situa històricament en valors entre 70 i 80 dies; Grans empreses, entre 40 i 50 dies.
  • Els cobraments aplaçats s'estima que equivalen al 60 % del PIB nacional.

Definició i Informació del Risc a l'aplicació.
La Gestió del Risc a KRITER ERP disposa d'una monitorització contínua de la informació del risc d'un client. En primer lloc a la fitxa del client és possible definir un límit de risc, tant individual com d' Agrupació de clients, a la seva vegada amb control del risc propi o risc a través de l'entitat gestora (Cesce, Crèdit i Caució,…..).

kriter software. Control risc comercial clients
Podrem gestionar la definició del  risc a les nostres necessitats permetent incloure controls en cas de ruptura dels límits establerts (avisar, retenir document o bloquejar). És possible habilitar un control d'autoritzacions sota firma i un manteniment de desbloquejaments de documents amb risc excedit.

kriter software. Control risc comercial clients

A partir de la definició, KRITER ERP proveeix en temps real  informació del risc del client en tots els circuits on s'estima necessari (des de la fitxa de clients fins a tot el circuit de vendes, amb desglosament d'informació i navegabilitat documental). D'aquesta forma és possible prendre decisiones sobre l'operació comercial en curs. A més aquesta informació és possible ser consultada sobre el client, sobre el risc consolidat, per agrupació o per filtre de centres de treball.

kriter software. Control risc comercial clients
Definició d'Informes.
Informes de client
 amb possibilitat de filtrat per múltiples camps que ens determinaran  el control de risc.

kriter software. Control risc comercial clients
Informes disponibles des del  mòdul de Factures de Clients, relacionats amb el control de risc vinculat a companyies d'assegurança de risc.

kriter software. Control risc comercial clients
Els dos informes ens permet el control de risc de clients assignats a companyies, o a clients no qualificats segons venciments.
KRITER ERP  també disposa d'informes específics de risc que ens permenten una visió superior (“imatge aèrea del risc”) al risc individual del client, i que poden ser definits com Llistats Especials.

kriter software. Control risc comercial clients

l'informe de Situació Econòmica és possible filtrar per Centre, Client i Dates. El rang de dates indicat s'aplicarà a la recerca de Documents, la informació de Cartera s' obté a data del llistat.
Amb aquests conceptes i les seves combinacions és possible veure des del risc global històric a nivell d'empresa (tots els centres, tots els clients, totes les dates), fins a riscos a nivell de centres, riscos històrics de clients, etc.

kriter software. Control risc comercial clients
Es pot indicar que s'obtingui varis tipus d'informació de les Comandes, Albarans i  Factures seleccionant l'opció desitjada de cada desplegable. Al pulsar sobre qualsevol botó ‘…’ s'accedeix al detall de l' import mostrat.

kriter software. Control risc comercial clients
Si només s'ha filtrat un Client serà possible accedir a la pantalla estàndar de Risc pulsant el botó del peu de la pantalla. L'informe és un bolcat de la informació de resum més el detall i és exportable a Excel.

kriter software. Control risc comercial clients