Nous Models 303 i 340

És sabut per tothom que H.P. (MEH) ha creat un nou model per l'autoliquidació de l'IVA donant-li el nom del Model 303, igual que s'ha creat un nou model de declaració informativa dels llibres registre de l'IVA anomenat Model 340.

El primero ve a substituir els models 300, 330, 332 i 320 per a la presentació de l'autoliquidació mensual o trimestral de l'Impost de l'IVA.

El segon és la "Declaració informativa d'operacions incloses en els llibres de registre " tant si són els de l'Impost sobre el Valor Afegit o els de l'Impost General Indirecte Canari.

Aquesta declaració és obligatòria en els casos que s'opti pel sistema de devolució mensual de l'IVA o del IGIC.

L'objecte de la present millora en el software és la inclusió dels dos models com sistemes estàndar per a l'ajuda en la confecció dels mateixos.

 kriter software. Models 303-340.  ERP. CRM
Imatge del model 303 i de la pàgina web de l'administració per a la seva presentació

En la nova v.12 de l'ERP de KRITER hem desenvolupat un nou informe a la categoríi de l'I.V.A., de Resum de l'IVA (Model 303), que agrupa els diferents conceptes de l'IVA i IGIC que manega l'aplicació, en les mateixes clasificacions que utiliza el model 303 oficial, perquè d'aquesta forma es simplifiqui el procés d'autoliquidació de l'impost  mitjançant Internet.

A més, s'han creat nous filtres en els informes de llibre registre de Factures Emeses, Factures Rebudes i Béns d'Inversió, que coincideixen amb els apartats de l'imprés perquè la comprovació de les dades del resum sigui el més fàcil possible. D'aquesta forma, s'ha mantingut el resum anterior.

kriter software. Models 303-340.  ERP. CRM
Imatge del nou informe de Resum així com el filtre estàndar del mateix

Model 340:

La realització de la declaració dels llibres de Registre de l'IVA via telemàtica, ens ha obligat a contemplar totes les possibilitats que recull la Llei de l'IVA i les seves nombroses rectificacions i afegits des de la seva creació. Per tant, s'han afegit diferents conceptes de l'IVA i IGIC d'operacions poc freqüents, però que comporten una relativa complexitat en sí mateixes, perquè el Registre en els llibres sigui correcte i es puguin declarar informàticament d'una forma fiable.

La declaració en sí, es basa en l'operativa de les declaracions informatives que ja tenia el software, com per exemple la declaració del 349 o 347, amb certes diferències respecte a elles, i amb una especialment rellevant, que ja que s'envia a H.P. el Registre de l'IVA i IGIC, aquest queda registrat com històric i les factures declarades es marquen com incloses en la declaració número xxxxx, controlant-se en el producte aquesta circunstància.

kriter software. Models 303-340.  ERP. CRM
Imatge de l'opció de mené i de la pantalla principal del mòdul 340

kriter software. Models 303-340.  ERP. CRM
Imatge dels informes de comprovació del mateix

El principal benefici que s'obté mitjançant aquestes dues millores és la facilitat per l'emplenament de la legislació vigent en matèria de l'IVA, ja que els processos previstos per a l'administració per l'execució del mateix, són posar a disposició del contribuent un programa informàtic per a la generació dels fitxers mitjançant introducció manual dels registres, amb la corresponent pèrdua de temps i risc d'errors que un procés com aquest comporta.