Mòduls KRITER ERP

Mòduls KRITER ERP

KRITER ERP ofereix una funcionalitat estàndard àmplia que permet a la seva empresa desenvolupar la seva activitat de negoci a ple rendiment.

KRITER Software proposa ampliar la funcionalitat de les seves aplicacions partint de les característiques estàndard i proposant un mòdel flexible per afegir i ajustar les necessitats funcionals del seu negoci a partir d'aplicacions modulars a diferents arees de negoci.

Mòdul Gestor del Coneixement.
Mòdul de SAT. (Serveis d'Assistència tècnica)
Mòdul de Producció Multi-Nivell.
Mòdul de Picking.
Mòdul de Control de Número de Sèrie i Lot.
Mòdul Multi-Ubicacions.
Mòdul de Grans Superfícies i Logística.
Mòdul Documentador.
Mòdul Terminal Punt de Venda (TPV).
Servei Assistència Tècnic (SAT) amb PDA.
Mòdul de Picking amb PDA.
Mòdul Inventari amb PDA.
Mòdul de Venedor Remot.
Mòdul EDI MANAGER. 
Mòdul Rocanet.
Mòdul Etiquetatge ZEBRA / ELTRON.
Mòdul d'Intrastat.
Mòdul de Definició d'Informes.
Mòdul Multi-Idiomes.
Mòdul de Contractes de Manteniment i Serveis Periòdics.
Mòdul Factura Electrònica (eFactura) i Impressió automàtica de factures en PDF.
Portal de Recursos Empresarials Kriter.
Mòdul d'Amortitzacions per Kriter Finances.
Mòdul de Divises per Kriter Finances.

 

Mòdul Gestor del Coneixement. 
Aquesta nova plataforma ens permetrà dur un control exhaustiu  de totes les gestions realitzades a la nostra empresa, de manera inter- intradepartamental, tot això, vinculat directament al software  empresarial de Kriter ERP i a l'Outlook. El mòdul Gestor del Coneixement de KRITER ERP proporciona la planificació, el seguiment i el control de tots els processos executats als circuits de la seva empresa. Gestor del Coneixement.

Mòdul de SAT. (Serveis d'Assistència tècnica)
La solució KRITER ERP integra el Mòdul de Serveis d'Assistència Tècnica SAT que permet el Control de Partes de Treball dels Tècnics, temps, materials i altres despeses derivades de les tasques realitzades. Serveis d'Assistència Tècnica

Mòdul de Producció Multi-Nivell.
La Producció Multi-Nivell, ens permet realitzar Produccions d'un artícle amb components a múltiples nivells, amb opció d'assignar-li fases, les quals  podran tenir assignades Secció (Maquinaria / Taller Extern), Operaris (amb Cost per hora ) i també es poden assignar un Temps (en hores, minuts o segons segons paràmetres)  i conjuntament donaran un cost de fase que incrementarà el Preu Unitari de l'artícle a Produïr. A més ens permetrà realitzar tancaments Parcials de Producció. Producción Multi-Nivel

Mòdul de Picking.
El PICKING es una manera ràpida i pràctica de servir comandes desde el magatzem, obtenint una fase intermitja entre el reservat i el servit i que denominarem "Empaquetat". Picking.

Mòdul de Control de Número de Sèrie i Lot.
Aquesta utilitat ens permetrà que, a partir de la utilització,  un artícle controli NS, NL o ambdòs. Control de Número de Sèrie i Lot

Mòdul Multi-Ubicacions.
Mòdul de Multiubicacions o gestió d'un magatzem caòtic permet a la persona responsable del magatzem tenir un control total del material enmagatzemat, la seva ubicació exacta, reubicacions dels mateixos i entrades i sortides d'stock. Aquesta eina permet accedir de forma inmediata al material necessari en cada moment, localitzant-lo a través de la seva ubicació concreta. Multi-Ubicacions

Mòdul de Grans Superfícies i Logística.
Aquest mòdul d'ha implementat per aquelles empreses que tinguin clients que treballin al seu circuit de Vendes amb Grans Superfícies. Recepció de comandes i condicions per client i específic de grands superfícies. Grans superfícies, facturació per client o agrupador (cadena), vista de risc per client o agrupador... Grans Superfícies i Logística

Mòdul Documentador.
Contenidor concebut per la vinculació de qualsevol tipus de documents (fax, e-mail, imatges, documents Office, etc) als Avisos que generem. El contenidor mostrarà els vincles als documents, els quals estaran enmagatzemats als directoris configurats.

Mòdul Terminal Punt de Venda (TPV).
Gestiona el procès de venda d'articles en mostrador de manera fàcil, àgil, còmoda i eficaç, mitjançant una interfaç accesible pels venedors, cubrint necessitats des de  la creació i impressió del ticket de venda mitjançant les referències del producte, passant per la realització de  canvis a l'stock a la base de dades i altres accions del negoci. La solució de TPV enllaça la gestió dels establiments comercials amb el sistema de gestió  de la central garantitzant una absoluta seguretat a la transmissió i recepció de les dades, conseguint així una eficaç integració amb el mateix i la resta de sistemes existents. Terminal Punt de Venda

Servei Assistència Tècnic (SAT) amb PDA.
Aquest mòdul facilita la gestió del departament de SAT mitjançant la planificació de tasques, ja siguin accions a realitzar sobre elements, visites per realitzar manteniment o reparacions. Aquesta aplicació està completament integrada amb les solucions mòbils amb PDA del nostre soci tecnològic Antay,que ens permet una mobilitat i conectivitat en temps real del personal tècnic de reparacions de la nostra empresa. SAT amb PDA

Mòdul de Picking amb PDA.
Hi han dos funcions en les que se'ns permet una integració amb TPCD, aquestes funcions tenen la característica d'enviar dades pel seu posterior processament i la recepció, des de una sèrie de fitxers, recuperant així les dades que hagin sigut transformades. La manera de que al nostre magatzem es serveixin les comandes més ràpidament i de forma eficaç minimitzant les errades, es utilitzar el picking. Si a més li sumem la tecnologia de xarxa inal·làmbrica aconseguim entrar el material com preparat per servir des de la seva ubicació en el magatzem. Picking amb PDA

Mòdul Inventari amb PDA.
Visibilitat total sobre els seus productes enmagatzemats incluint origen, ubicació física i característiques (color, tamany...) integrada amb PDA.

Mòdul de Venedor Remot.
Gestió de Vendes amb equip portàtil

Mòdul EDI MANAGER.
EDI es un intercanvi Electrònic de Dades entre  Empreses; es a dir, documents com Inventaris, Comandes, Albarans, Factures... El fi d'EDI consisteix en que un proveïdor substitueixi la factura en paper  per la utilització de missatges EDI, amb possibilitat de guardar-los en suports magnètics. Per aconseguir una total automatització del procès administratiu i comptable de les factures. L'Intercanvi dels missatges es faran per Mitjans Telemàtics, amb un centre Servidor (que certificarà la seguretat de les dades transmesses) i un software que interpreti els missatges i que es comuniqui amb el Sistema Informàtic de Gestió de cada Empresa (Estació EDI). A  les petites i mitjanes Empreses, la necesitat de l'EDI comença en l'exigència d'aquest, per part d'un dels seus Proveïdors o Clients, com en el cas dels Grans Magatzems, que exigeix ja als seus proveïdors les factures en EDI. EDI Manager.

Mòdul Rocanet.
Vinculació de servei de comandes amb el Sistema de Comandes de Roca

Mòdul Etiquetatge ZEBRA / ELTRON.
L'Etiquetatge Eltron permet que l'empresa es defineixi les seves propies etiquetes. Són etiquetes que fan referència al global de l'albarà i sol indicar el cliente, direcció, número d'embalums, pes, etc. Etiquetatge Eltron

Mòdul d'Intrastat. 
Aquest mòdul ens permet generar el fitxer per la integració de la declaració d'Intrastat.

Mòdul de Definició d'Informes.
Aquesta implementació ens serà molt útil per crear-nos a mida els llistats i estadístiques que s'utilitzen a l'empresa i en els mòduls que necessitem.

Mòdul Multi-Idiomes.
Les possibilitats del sistema son múltiples, tant en divises, magatzems com en empreses. Això implica una gran varietat d'operaciones que no troben obstacle degut a les seves múltiples opcions. Multi-Idioma (per usuari) disponible en castellà, català, inglès, portuguès, etc. Multi-Idiomes

Mòdul de Contractes de Manteniment i Serveis Periòdics.
Els Contractes de Manteniment faciliten la prestació de Serveis Periòdics, i depenent del sector o de l'objecte, podran ser Serveis de Manteniment Preventiu o Correctiu, Subscripcions, Lloguers, etc., A travès d'aquests, prestarà Serveis Externs o Interns amb el compromís de revisió, reparació i manteniment en perfectes condicions d'ús els equips o instal·lacions de l'empresa beneficiària. D'Aquesta manera, les empreses poden calcular de forma previsible les seves despeses de manteniment, reben una atenció preferent i aconsegueixen uns preus mes barats pel Servei de Manteniment rebut. Contractes de Manteniment

Mòdul Factura Electrònica (eFactura) i Impresió automàtica de factures en PDF.
Possibilitat de generar l'impressió de factures directamente en PDF, a travès de llicència i prèvia adaptació del formulari de Factures.

Portal de Recursos Empresariales Kriter.
Permet tenir una visualització gràfica de la situació real de la seva empresa en el mateix moment que la estigui consultant des de qualsevol lloc i a qualsevol hora. D'Aquesta manera, els seus clients podran consultar l'estat de les comandes en marxa, conèixer les noves referències que ha importat el seu catàleg o tenir informació de l'estat de compte que treballa amb l'empresa entre d'altres moltes funcionalitats. Per altre part, els proveïdors habituals de la seva companyia, podran tenir tota l'informació referent a les seves necessitats de reaprovisionament, stock, comandes i cobraments. PREK

Mòdul d'Amortitzacions per Kriter Finances.
El mòdul d'Inmovilitzat ens permet controlar els elements d'inmobilitzat de l'empresa, així com el càlcul i comptabilització de les seves corresponents  amortitzacions. Amortitzacions

Mòdul de Divises per Kriter Finances.
Possibilitat de treballar amb diferents divises en una mateixa empresa