Gestió i Control de Comandes. Control i seguiment de comandes en curs

Gestió de Comandes. Tant per les compres com per les vendes pot realitzar gestió de comandes. Durà un control detallat de les comandes que fa als seus proveïdors com de les comandes dels seus clients.

Tant per les compres com per  les vendes pot realitzar gestió de comandes. Podrà dur un control detallat de les comandes que fa als seus proveïdors com de les comandes dels seus clients.

Podrà determinar les unitats que han estat servides i les quals estan pendents de servir. Si les unitats servides no coincideixen amb les unitats demanades, al crear el document (factura, albarà, altres), el programa li preguntarà si desitja guardar el pendent de servir com una comanda.

Entrada i confirmació de propostes de comandes

Seguiment de peticions de compra realitzades per les seccions de l'empresa, que, una vegada verificades pel departament de compres, es converteixen en una comanda en ferm.
Facilita millor la selecció.

Gestió de comandes

Existeix un control i seguiment de les comandes en curs. Aquests podrien ser tant oberts com tancats. Els oberts seran aquells pactes a llarg termini dels quals s'aniran rebent materials segons les necessitats. Els tancats seran les comandes habituals amb una determinada data de lliurament i les condicions pactades.

Seguimient de les comandes

Processos de consulta per controlar les comandes en curs: situació global de comandes per empresa/magatzem, consulta d'estocs que falten per comanda i proveïdor, etc.

Duplicació de les comandes

Per facilitar les tasques d'entrada de dades, existeix la possibilitat de copiar les dades d'una comanda ja gestionada a un nou.                                 
                                                                                    
Les comandes pendents de rebre que ja no es desitgen o restes de comandes ja rebudes que no interessen queden eliminats d'una forma senzilla i totalment integrada en la gestió d'estocs de magatzem.

Cancelació de comandes