Gestió de la Producció

La seva estratègia per a un món on preval el curt termini

kriter software. Producció.  ERP. CRM

En els últims anys les circunstàncies dels mercats han experimentat grans canvis, i aquesta tendència continua en un contexte de creixent globalització.

La seva empresa necessita ser més productiva a través de la Planificació Organització i Control de la Producció. En altres paraules el sistema de gestió de la producció ha d'estar dirigit cap a l'assoliment de la satisfacció de clients tant en terminis com en qualitat. Obtenir producció al cost més baix i amb el menor consum de material possible.

KRITER ERP proporciona capacitats de producció inspirades en les necessitats diàries de les petites i mitjanes empreses de fabricació modernes.

Gestió de la Producció s'adapta a la seva forma de treballar i proporciona una panoràmica simple dels processos de producció, en què es prenen les decisions de planificació partint de comandes.

Amb KRITER ERP adquirirà les competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per desenvolupar les activitats de millora de la producció de manera que li permeti adaptar l'empresa a les necessitats que es plantegin a cada moment.

Contempla la gestió de les opcions que comporta el procés de fabricació d'un producte, realitzant una previsió de necessitats o la simulació de produccions determinades. Control absolut dels processos de fabricació a través de la gestió gràfica amb arbres d'il·limitats nivells. Podrem assignar les tasques.

  • Gestió gràfica d'escandalls (estructures completes d'arbre amb nivells il·limitats).
  • Estimació de costos i temps per fases.
  • Possibilitat d'assignació de tasques a operaris, màquines i tallers interns o externs amb moviments automatitzats d'albarans entre magatzems.
  • Llançament automàtic d'ordres a partir del càlcul de necessitats.
  • Tancaments parcials i totals.
  • Informes diversos amb detall de tasques i temps per operari i màquina.
  • Seguiment per dates i terminis.