Gestió de Clients

Potenciï el seu negoci amb la informació dels seus Clients. Utilitzi informació personalitzada de cada un dels seus Clients, adaptant-se a les necessitats específiques de la seva empresa. KRITER ERP proporciona un informació exhaustiva.

 • Separació entre clients i potencials per a seguiment comercial KRITER i enllaç amb GCK.
 • Enllaç E-COMMERCE direct per a publicació (permetre compra on-line).
 • Dades generals completes amb direccions de tramesa i contactes il·limitat.
 • Formularis i nombre de còpies particularitzats.
 • Tipus de facturació personalitzat per client (albarà / factura, mensual, resumida, etc.).
 • Agrupacions (grups de compres, cadenes, etc.)
 • Gestor i responsable per client.
 • Últimes vendes/ Últimes compres: permet navegar per les últimes operacions veient els documents físics: albarans, factures, etc.
 • Situació de risc detallat per: concedit, cartera no vençuda, cartera vençuda, negociats, en gestió de cobrament, impagats, material en dipòsit, albarans pendents de facturar, control de comandes particulars, pagarés rebuts, etc. Permet navegar per tots els seus imports fins a visualitzar el document original. Traçabilitat històrica de canvi de risc i seguiment de cartera.
 • Enllaç Gestor del Coneixement per a control de gestió de cobraments i pagaments.
 • Comandes pendents de servir: permet navegar pels documents.
 • Política comercial de grans superfícies de fins a 3 descomptes de capçalera i 3 de línia, especial botiga nova, hores de lliurament, identicket per a facturació, etc.
 • Condicions especials: fins a 3 descomptes o preus específics per cada rang de dates. Possibilitat de preu calculat sobre cost més marge, quantitats mínimes de venda, preus o descomptes per escalat de quantitats.
 • Existeixen 4 tipus de fitxes creuades: Client / article. Client / família d'articles. Client / subfamília d'articles. Categoria client / Categoria d'articles.
 • Control de servei de comandes i/o línies completes. Gestió d'acumulació de vendes.
 • Accés directe a l'extracte comptable.
 • Control de períodes de vacances (descomptes o recàrrecs).
 • Moneda preferent per a facturació: permet obtenir els documents en moneda funcional i en divisa.
 • Idioma preferent per a facturació: permet identificar els clients amb formularis personalitzats a la llengua del client.
 • Gestió per rutes, zones i activitats.
 • Comissions de venedors a tres nivells en funció de la seva estructura comercial: p.e. representant, cap de zona i director comercial. Tractament comissions directes i indirectes. Fitxes de comissions creuades de 3 tipus:
  Venedor / client / article. Venedor / client / família d'articles. Venedor / categoria client / categoria d'articles.
 • Fitxa de vendes: permet visualitzar les vendes / abonaments nets / bruts per mesos i anys il·limitats, navegant pels imports fins a visualitzar la factura.
 • Estadístiques de venda (mensuals i períodes comparats) per articles, famílies, venedors, zones, etc. ABC,s per quantitat, imports i marges.
 • Informes de marges per clients, venedors, zones, activitats, etc. (per producte, família, albarà i factura). Comparatius entre exercicis.
 • Informes de mitges en quantitat i import, per clients, venedors, zones, etc. (articles per albarà, import per albarà, números albarans, números factures, % abonaments respecte fac­turació, marges, etc.).
 • Etiquetes per trameses normalitzades i connexió amb programes ofimàtics.
 • Informes per a la declaració d'IRPF.