Gestió automatitzada de magatzems

Integrant-se amb la pràctica totalitat de plataformes de gestió logística existents al mercat, KRITER ERP li permet controlar les operacions de magatzem més habituals aprofitant l'entorn familiar de la solució.


Beneficis com millorar la visibilitat i control del seu inventari, optimització d'operacions i reducció dels costos de magatzem estan a disposició dels usuaris sense importar que els seus magatzems siguin múltiples o estiguin en localitzacions remotes.

La vocació entesa amb experts tecnològics en àrees de sensible interès pels clients de KRITER Software ha portat el departament de desenvolupament de productes a preparar KRITER ERP perquè pugui integrar-se de manera natural i eficaç amb les principals eines de gestió logística i d'emmagatzematge del mercat. D'aquesta manera, fent pròpies les funcionalitats de gestió claus de solucions logístiques, KRITER ERP actua com a front office que els usuaris de l'ERP puguin consultar i executar des de l'interface de la nostra solució les operacions als seus magatzems sense importar estiguin in situ o via remota a través d'EDI:  

  • Ordres de preparació/recepció: informació i ordres sobre les operacions d'una forma clara.
  • Ubicació i emmagatzematge: alimenti l'ERP de la informació recollida mitjançant RFID o codi de barres, defineixi polítiques d'ubicació i distribució...
  • Inventari: visibilitat total sobre els seus productes emmagatzemats incloent orígen, ubicació física i característiques (color, mida...)
  • Control de números de sèrie i lots: traçabilitat.
  • Diaris d'arribada i entrada en estoc: actualització de manera automàtica dels fluxos de magatzem, simplificació en el registre dels articles.

La integració amb la solució de gestió de magatzems, a més de permetre aprofitar la usabilitat de l'entorn KRITER ERP garanteix la robustesa de la informació en tota l'empresa. S'eliminen les duplicitats d'informació entre el nivell d'operacions de magatzem i la de gestió de negoci, i s'aconsegueix automatitzar tasques com entrades, sortides i informes de traçabilitat permetent tenir tota la informació al reposador ERP per analitzar-la i detectar desviacions produïdes i tendències futures en la gestió del magatzem.