Software ERP de gestió en empreses del sector de la fusta

Magatzemistes, distribuïdors, muntadors del sector de la fusta, fabricants i distribuïdors de mobles i motllures.

kriter software. Fusta. ERP. CRM

Màximes exigències

El sector de la fusta requereix d'una atenció especial, per la complexitat de gestionar diferents productes acabats. Combinar la producció de la multitud d'articles que es poden produir a partir de la fusta amb un control efectiu de plaços d'entrega i aprovisionament suposa un repte important, en un mercat competitiu.

 No hi ha marge d'error, s'ha de garantir una gestió tenint una bona i fructífera relació amb el client.

''KRITER ens proporciona informació de gestió de fusta àgil i senzilla, existint flexibilitat per adaptar el producte a necessitats pròpies. Actualment amb la plataforma de mobilitat SalesUp portem la gestió on la necessitem”

Vicente Pérez. Director Comercial.

MADERAS ROMANPDF

 

Mantenir una posició en el mercat depen a més d'adaptar a l'organització d'alts nivells d'eficiència en els processos interns, una oferta ajustada als requeriments del client. La seva empresa necessita una solució de cost competitiu, amb una ràpida implantació per:

 • Mantenir una relació fluida amb múltiples proveïdors per assegurar el subministrament al mercat.
 • Manegar les milers de referències del seu catàleg amb informació en temps real.
 • Entregar a les seves distribuïdores els productes que necessiten  en el moment oportú.
 • Fer un seguiment estret de l'estat de les seves comandes i entregues.

KRITER ERP per a magatzemistes, distribuïdors, muntadors del sector de la fusta, fabricants i distribuïdors de mobles i motllures, li ofereix una plataforma modular única per gestionar la fusta eficient als processos més comuns en empreses que maneguen múltiples referències i proveïdors i que serveixen a mercats nacionals i internacionals.

 • Funcionament especial en articles. Articles per punts en compres i vendes, definició de taules de codis i acabats, amb preus específics en funció dels mateixos. Configuració de mesures de treball.
 • Fabricants (proveïdors): Control de fabricants.
 • Control d'estocs i estats (pendent de rebre, de demanar, etc.).
 • Gestió d'etiquetes (eltron, preus, qualitats, etc.) configurables.
 • Entregues a compte en comandes i albarans. Albará TPV.
 • Control de reclamacions i incidències (GCK).
 • Gestió de muntadors (venedors), liquidació de comissions.
 • Control de necessitats, generació automàtica de comandes de compres.
 • Control de data d'entrega.
 • Enllaç comandes de venda, comandes de compra, per articles que són treballats sota comanda.
 • Operacions per grups de clients, control de riscs acumulats.
 • Detall de mesures en documents (camps configurables).

Funcionament especial en Articles

 • Articles per punts en compres i vendes: Disposem en els articles la possibilitat de definir en les equivalències euros/punts, així com assignar el valor punt tant en compres com en vendes a clients i fabricants, de forma que tots els articles venuts o comprats als mateixos tindran aquesta equivalència.

Diferenciació en funcionament de punts respecte clients venedors de mobles o clients finals de botiga.

 • Definició de taules de codis i acabats, amb preus específics en funció dels mateixos.
 • Configuració de mesures de treball. Metres linials (m), metres quadrats (m2), metres cúbics (m3), factor de conversió, presentacions, etc. Multiunitat. Això permet entrar la característica especial d'article fusta, que permet entrar el desglossament de llistons, amb control d'estoc per números de sèrie (llistons amb mesures específiques).

Possibilitat del desglossament en compres dels paquets. permetent especificar el fleix o "paking list" amb la quantitat de llistons i corresponents mesures que composen aquest paquet. Càlcul de la segona quantitat (multiunitat) del paquet.

Diferenciació entre quantitat d'article i m3 en estocs.  Càlcul automàtic de m3 en les compres, calculat a partir de la suma de llistons individuals, amb mesures específiques d'aquests.

Muntatges (fleixat) i desmuntatges (desfleixat) de paquets per vendes en grup o per llistons individuals, amb possibilitat de control del llistó venut, o assignació automàtic del mateix.

Fabricants (proveïdors): Control de fabricants

Al ser multiproveïdor és possible controlar les dades dels diferents proveïdors (distribuïdors), així com als fabricants directes. Permetent diferenciar les compres entre ells. Possibilitat d'especificar tarifes, valor punts, textes auxiliars per a etiquetes, específques per cadascun d'ells.

Control d'estocs i estats (pendent de rebre, de demanar, etc.) 

És possible consultar els diferents estats d'estocs d'articles en tot moment, pel que disposem informació en temps real dels moviments de magatzem.

Gestió d'etiquetes (Eltron, preus, qualitats, etc.) configurables

Al fer servir el llenguatge EPL, és possible configurar lliurement el disseny de les etiquetes per programes externs que usen aquest estàndard. Podent l'usuari configurar-se les seves pròpies etiquetes.

Entregues a compte en comandes i albarans. Albarà TPV 

Control de les entregues a compte de clients, en el cicle de venda, controlant constantement en el risc del client el seu estat econòmic. Possibilitat de treballar les vendes com albarà TPV (al finalitzar el mateix es procedeix al seu cobrament, i emissió de factura), sense necessitat d'usar mòdul específic de TPV. 

Control de reclamacions i incidències (GCK)  

Control absolut d'incidències i reclamacions mitjançant vinculacions de les mateixes a documents (albarans, pressupostos, etc.), articles, cobraments, etc. 

Gestió de muntadors (venedors), liquidació de comissions

Control de venedors i comissionistes. Possibilitat de tres venedors per venda. Treball amb comissions directes, indirectes, escalats, escalats per articles diferents, etc. Càlcul de comissions i liquidacions. Possibilitat d'imputació de comissions sobre albarans o factures cobrades, possibilitat d'imputació d'impagats a comissions. 

Control de necessitats, generació automàtica de comandes de compres

Mòdul específic de generació de compres, basades en comandes de clients, punt d'estoc per magatzem, produccions, etc... amb possibilitat de determinar el proveïdor més econòmic. Possibilitat d' ajustament de quantitats/preus post-càlcul. Generació automàtica de documents. 

Control de data d'entrega

Especificació de dates d'entrega en els documents de venda, amb llistats de control de nivell de servei.

Enllaç comandes de venda, comandes de compra, per a articles que són treballats sota comanda

Disponibilitat de vinculació del cicle de compres amb el cicle de vendes pel control de comandes d'articles específics sobre els que no disposen d'estoc habitual. 

Operacions per grups de clients, control de riscos acumulats

És possible definir agrupacions de clients, amb control individual de vendes per client o grup, i control de risc econòmic individual o agrupat. 

Detall de mesures en documents (camps configurables)

És possible treballar amb control de mesures (linials, superficie, volum, pes),  treballar amb multiunitat i control d'estocs en aquestes multiunitats. Estant disponibles en els documents (pressupostos, comandes, albarans, etc.), sent configurables per l'usuari la visualització o no d'aquests camps.

Característiques generals

 • Comptabilitat integrat amb l'ERP
 • Compres
 • Vendes
 • Pressupostos
 • Estocs
 • Amortitzacions
 • Connectivitat  Microsoft Office, Internet Explorer, comunicacions remotes, PDA´s,
 • Multidivises
 • Estadístiques
 • Fabricació, producció simple i multinivell amb control de fases i costos.
 • Control de serveis de comandes, picking.
 • Importacions de preus via Excel, Infotarifa, etc