Dret supressió kirter

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: KRITER SOFTWARE, S.L.
Adreça: Pablo Iglesias, 63
Codi Postal: 08302
Localitat: Mataró
Província: Barcelona
 
DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. […..............................................................], major d'edat, amb domicili a […..............................................................], i amb número de DNI […..............................................................], del qual acompanya fotocòpia, per mitjà d'aquest escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret de supressió, de conformitat amb l’article 17 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

SOL·LICITA
Que en el termini màxim d’un mes des de la recepció d'aquesta sol·licitud, es procedeixi a l'efectiva supressió de qualsevol dada i informació relativa a la seva persona que es trobi en els seus registres de tractament, en els termes del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i li ho comuniquin de forma escrita a l'adreça indicada més amunt.

Que en el cas que el responsable del fitxer consideri que aquesta supressió no procedeix, ho comuniqui igualment, de forma motivada i dins el termini assenyalat, a fi de poder interposar la corresponent reclamació.

 

A ..........................., a  ..... de .................... de ......