Dret rectificació kriter

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: KRITER SOFTWARE, S.L.
Adreça: Pablo Iglesias, 63
Codi Postal: 08302
Localitat: Mataró
Província: Barcelona
 
DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. […..............................................................], major d'edat, amb domicili a […..............................................................], i amb número de DNI […..............................................................], del qual acompanya fotocòpia, per mitjà d'aquest escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret de rectificació, de conformitat amb l’article 16 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

SOL·LICITA
Que es procedeixi a la rectificació de les dades personals sobre les quals s'exercita el dret i que se li notifiqui per correu a l'adreça més amunt indicada el resultat de la rectificació practicada.

Les dades a rectificar són les següents: .......................................................................... ............................................................................................................................................

S’acompanya la present sol·licitud amb la següent documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de les dades objecte del tractament: […..............................................................]

Si les dades rectificades haguessin estat comunicades prèviament es notifiqui al Responsable del Tractament cessionari la rectificació practicada, per tal que aquest procedeixi també a realitzar la correcció oportuna.

A ..........................., a  ..... de .................... de ......