Dret accés kriter

DADES DEL RESPONSABLE DEL FITXER O TRACTAMENT

Identitat: KRITER SOFTWARE, S.L.
Adreça: Pablo Iglesias, 63
Codi Postal: 08302
Localitat: Mataró
Província: Barcelona
 

DADES DEL SOL·LICITANT

El Sr./Sra. […..............................................................], major d'edat, amb domicili a […..............................................................], i amb número de DNI […..............................................................], del qual acompanya fotocòpia, per mitjà d'aquest escrit manifesta el seu desig d'exercir el seu dret d'accés, de conformitat amb l’article 15 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

SOL·LICITA

1.    Que se li confirmi per part del Responsable del Tractament que s’estan tractant dades personals que li concerneixen.

2.    Que se li faciliti l'accés als seus fitxers en el termini màxim d'un mes a comptar des de la recepció d'aquesta sol·licitud, entenent que si transcorre aquest termini sense que de forma expressa es contesti a la mencionada petició d'accés s'entendrà denegada. En aquest cas s'interposarà l'oportuna reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades.

3.    Que aquesta informació comprengui de manera llegible i intel·ligible les dades que sobre la seva persona estan inclosos als seus fitxers, així com:

a.    Les finalitats del tractament;
b.    Les categories de dades personals;
c.    Els destinataris o les categories de destinataris als que s’han comunicat o es comunicaran les dades personals;
d.    El termini previst de conservació de les dades personals o, de no ser possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini;
e.    L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils;
f.    Si s’han transferit dades personals a un tercer país o a una organització internacional, o si es té previst fer-ho.


A ..........................., a  ..... de .................... de ......