Adopció en els darrers canvis en els comptes anuals.

Ja fa temps que va entrar en vigor el nou Pla General de Comptabilitat (PGC) basat en les Normes Internacionals de Comptabilitat (NIC).

Per nosaltres, des del punt de vista de fabricants de programari, la dada més significativa és que ara el PGC és viu, a diferència de l'anterior que era fix. Què volem dir amb "viu"? A l'estar basat en les NIC, les variacions que pateixen aquestes, es traspassen automàticament al Pla. Això obliga als fabricants de programari a fer un esforç d'adaptació continuat de les diferents modificacions que es van produint durant el temps de l'esmentat Pla, i obliga a mantenir versions actualitzades del programari comptable.

Recordem que les NIC són unes normes emeses per una entitat privada, d'àmbit Europeu. Aquesta entitat és la International Accounting Standards Board (IASB: http://www.iasb.org).

L'organització encarregada a Espanya de redactar i mantenir el Pla General de Comptabilitat és l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC: http://www.icac.meh.es).

Una mica d'història:

  • REIAL DECRET 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat que inclou 3 versions: normal, abreujada i PYMES.
  • El 20 de novembre de 2007 s'aprova l'annex al Pla General de Comptabilitat. Inclou:

                      o Marc conceptual de la comptabilitat
                      o Normes de registre i valoració
                      o Comptes anuals
                      o Quadre de comptes
                      o Definicions i relacions comptables
                      o Aquest Pla genera nombrosos dubtes i consultes a l'ICAC. L'ICAC, es compromet a realitzar una documentació d'ajuda per a la seva implantació

  • El 10 de febrer de 2009 es publica una normativa dels models normalitzats dels Comptes Anuals. (BOE 10/02/2009)
  • Es corregeixen errors en els models de balanços i PiG.
  • Modificació dels models de dipòsit dels Comptes Anuals al Registre Mercantil modificada per Ordre JUS/1291/2009 (BOE 23/05/2009). [http://www.mjusticia.es/cs/Satellite?c=OrgPaginaREG&cid=1080215934336&pagename=Portal_del_ciudadano% 2FOrgPaginaREG% 2FTpl_OrgPaginaREG]


 KRITER Software ha actualitzat el seu producte KRITER ERP a les últimes publicacions en matèria comptable que s'han anat publicant.