Càlcul de Necessitats (MRP).

El Mòdul del Càlcul de Necessitats és un sistema de planificació de requeriments de materials (MRP). Aquest integra les activitats de producció i compres i programen les adquisicions a proveïdors en funció de la producció programada.

kriter software. Càlul de necessitats

El Mòdul del Càlcul de Necessitats és un sistema de planificació de requeriments de materials (MRP).

Aquest integra les activitats de producció i compres i programen les adquisicions a proveïdors en funció de la producció programada. Permet la planificació de la producció i de gestió d'estocs (o inventaris) que respon a les preguntes: Què? Quant? Quan?, s'ha de fabricar i / o aprovisionar. A més de permetre detectar el proveïdor més econòmic en el procés. 
 

kriter software. Comandes

 

Partint de les comandes de clients, dels diferents punts d'estocs definits, és possible calcular les necessitats d'insums per servir amb garanties per aquestes comandes, amb generació automàtica de documents de compres a proveïdors o bé llançar les diferents ordres de producció en cas d'empreses fabrils, per garantir aquest subministrament en temps als clients.

kriter software. Càlcul de necessitats

Amb això s'aconsegueix ajudar les empreses a reduir els nivells d'inventari dels materials que utilitzaven en el seu procés productiu, això es deu a que al planejar els seus requeriments d'insums en base al que realment se'ls hi demanava, els costos es reduïen, ja que es comprava només el necessari i quan era necessari. Per això a KRITER es fa imprescindible tenir en compte el factor temps, en funció de les dates de lliurament de les mercaderies, però amb això no considerem la necessitat a la data del càlcul, sinó la necessitat futura en funció de compromisos de lliuraments, així com la possibilitat d'Agrupació per tipus de Comanda.

kriter software. Comandes

 

Beneficis

  • S'assegura que el lliurament dels materials i productes sol·licitats per a la producció són repartits als clients. Optimitzant els temps d'espera en la producció i en el lliurament.
  • Mantenir el mínim nivell d'inventari. El MRP determina quants components es necessiten, així com quan cal implantar o dur a terme el Pla Mestre de Producció. Traducció en ordres concretes de compra i fabricació per a cada un dels productes que intervenen en el procés productiu i de les demandes externes de productes finals.
  • Permet planejar activitats de:

Fabricació.
Lliuraments.
Compres.

Les principals entrades d'informació són:

1. Programa Mestre de Producció (PMP o MPS)
2. Inventaris (punts d'estocs)
3. Llista de Materials (BOM)

  • Determinar obligacions realistes i el temps de lliurament a clients.
  • Incrementar l'eficiència tant de servei com administrativa, en generar automàticament els documents necessaris (comandes de compra de matèries primeres o de productes finals de tercers i / o ordres de Producció).