Gestió de Caixa amb Bestretes de Client

Una problemàtica comú a tot tipus d'empreses és la gestió dels diners en efectiu, que es mou (entrades i sortides) internament

Una problemàtica comú a tot tipus d'empreses és la gestió dels diners en efectiu, que es mou (entrades i sortides) a l'interior de la pròpia empresa.
En ocasions aquests moviments de diners en metàl·lic es corresponen amb despeses puntuals o amb el cobrament total o parcial de documents de venda, bestretes al compte de pressupostos, comandes o albarans de client.

Gestió de Caixa. Funcionalitats Clau

Amb l'objectiu d'oferir solució a aquestes necessitats KRITER ERP implementa el circuit de Gestió de Caixa amb Bestretes de Client.
L'eina és configurable per l'usuari i accions a realitzar. Multicaixa per empresa. Multiconcepte per entrades i sortides. Caixes i control de arquejos per civises.
Els documents de Gestió de Caixa han de ser diaris. La introducció dels movimients es realitza de forma ràpida i intuïtiva sent necessari únicament, a la mayoria dels casos, introduir el concepte i l' import. 
 

Tancament de caixa diari i quadre de l'import detallant les diferents monedes i bitllets resultants. Arrossegui l'import d'apertura cap el següent dia.

Associació de documents de venda als moviments d'entrada de diners (pressupost, comanda o albarà de client) i vinculació en el mòdul de cartera d'un document de bestreta de client per l'import del moviment.


Control del lliurament a compte vinculat al document de venda amb possibilitat d'assignar imports d'aquest lliurament a compte als documents que es derivin del mateix.
Control de facturació de documents amb lliuraments a compte, els rebuts de cartera resultants es cancel·len deixant amb l'import 'viu' el realment pendent.
Comptabilització de les diferents caixes es realitza de manera similar a la resta de comptabilitzacions de l'aplicació, facilitant la seva utilització al personal que ja coneix la comptabilització d'altres conceptes (Factures, Cartera).

S'ofereixen també diferents informes de control i comprovació.Beneficis

  • Control de la gestió de les entrades i sortides de diners en metàl·lic.
  • Control individualitzat de caixes diaries i caixer.
  • Control de lliuraments a compte relacionats amb documents de venda.
  • Automatització de processos administratius, de gestió i control de liquidacions.
  • Reducció de temps en arqueigs i tancaments de caixa.
  • Comptabilitzacions directes de tancaments.