Automatització del Cicle d'aprovisionament

Mantingui un estret control sobre les operacions amb cadascú dels seus proveïdors sense importar on es trobin. Asseguri estocs de producte i agilitzi el circuit de pagaments.

kriter software. Aprovisionament

Mantingui un estret control sobre les operacions amb cadascun dels seus proveïdors sense importar on es trobin aquests.

Mitjançant el sistema de Planificació de Requeriments de Materials (MRP), també conegut com Càlcul de necessitats integrarem les activitats de producció i compres. Podrem programar les adquisicions a proveïdors segons la funció de la producció programada.

El càlcul de necessitats és l'eina que disposa KRITER ERP, per poder realitzar un procés automàtic de generació de comandes de compres o d'ordres de fabricació, el qual tenint en compte i com objectiu l'estoc necessari i desitjat, en funció d'uns paràmetres definits (reservats, estoc mínim, fitxes comercials, etc.) i que proposa a l'usuari la realització automàtica de peticions d'ordres de comandes i ordres de fabricació.

La Fórmula de càlcul de necessitats que poden presentar-se podran ésser en funció:

  • De l'Estoc. Indicant quines variables intervenen per al càlcul de l'estoc (estoc màxim, estoc disponible, estoc immediat...) i mitjançant previ filtre s'obtenen els articles l'estoc dels quals està per sota dels paràmetres indicats i el programa proposa la quantitat de compra o fabricació que s'hauria de realitzar.
  • Dels penjats de client. Filtrant prèviament les comandes de client desitjats ( fins a una data de lliurament, d'un client en concret...) el programa ens localitza els articles que no poden suplir la venda i ens proposa la quantitat necessària.
  • Una altra formula possible per al càlcul, és tenir en compte una estadística de les comandes de l'any anterior, amb un possible increment o reducció, calcularà i ens proposarà una necessitat.
  • De les ordres de producció simple. Filtrant prèviament les ordres de producció llançades, ens calcula l'estoc necessari a comprar per poder executar aquestes produccions.

A partir de la necessitat calculada, l'usuari és finalment qui decideix quines quantitats comprarà o fabricarà. Des del mateix mòdul es generaran documents de compra/fabricació, automàticament. El mòdul permet entre altres opcions determinar el proveïdor més econòmic dels diferents proveïdors del producte.

Aquesta eina a més de minimitzar el temps de càlcul de la necessitat d'una sèrie concreta d'articles (un magatzem, un centre de treball...), a l'aplicar diferents variables, permet realitzar diferents càlculs que permetrà comparar el resultat d'un càlcul amb un altre abans de realitzar la compra / fabricació definitiva.

Un dels majors beneficis de l'ús d'aquesta eina és l'optimització de magatzems, reduint el sobrecost d'excés de dimensionament d'existències, i garantir el servei de productes a clients, amb els costos menors possibles.