Avís legal

Aquest Avís Legal regula la utilització per part dels usuaris de les pàgines web contingudes en el lloc en Internet www.kriter.net, propietat de KRITER SOFTWARE S.L., empresa domiciliada Calle Pablo Iglesias, 63 PB1 a Mataró (Barcelona), amb C.I.F. nombre B-58918012. Aquesta societat amb CIF. B-58918012 consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Volum 22.549, foli 0007, Secció General, fulla 38.732, inscripció 12.

La navegació pel website, atribueix la condició d'usuari i comporta l'acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. KRITER SOFTWARE S.L., a través del seu website, facilita als usuaris l'accés a determinats continguts posats a disposició per KRITER SOFTWARE S.L. o per tercers proveïdors de serveis i continguts. L'usuari accepta voluntàriament que l'ús d'aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

KRITER SOFTWARE S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís Legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació en la web. L'usuari s'obliga a llegir el present Avís Legal cadascuna de les ocasions que pretengui accedir al website.

Tot tipus de contingut inclòs en el website, així com el disseny i el codi font de les pàgines web del mateix, està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i sobre propietat industrial.

La totalitat del website i, especialment, text, imatges, programari, i codi font és propietat de KRITER SOFTWARE S.L En el cas de continguts inclosos en el website dels quals no es posseeixin drets de propietat intel·lectual o industrial, KRITER SOFTWARE S.L. garanteix que ha obtingut l'autorització del seu legítim titular per a l'explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i, si escau, transformació dels mateixos.

En particular, els usuaris i altres persones que vulguin explotar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts inclosos en el website hauran de realitzar-ho amb la prèvia autorització de KRITER SOFTWARE S.L. o, si escau, del seu legítim titular i sempre realitzant aquestes actuacions de bona fe i seguint les directrius del present Avís Legal, així com de la Llei, moral i ordre públic.

Qualsevol signe, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que distingeixi o serveixi per distingir els productes i serveis de KRITER SOFTWARE S.L. al mercat són propietat d'aquesta empresa. Per a la utilització dels mateixos al mercat per part de tercers que no siguin KRITER SOFTWARE S.L. s'haurà de comptar amb l'autorització expressa de la mateixa..

Els enllaços establerts en el website no representen cap tipus de relació entre KRITER SOFTWARE S.L. i les persones titulars dels citats llocs en Internet enllaçats, per la qual cosa KRITER SOFTWARE S.L. no serà responsable dels continguts i serveis que poguessin oferir-se a les pàgines enllaçades. En tot cas KRITER SOFTWARE S.L. respecta tot tipus de drets i, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, dels legítims titulars dels llocs en Internet enllaçats a través del website de KRITER SOFTWARE S.L.

En qualsevol cas KRITER SOFTWARE S.L. es reserva el dret a emprendre les oportunes accions legals en cas d'actes de confusió, engany, denigració, comparació, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs d'Internet perjudicials per KRITER SOFTWARE S.L., o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.

L'usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat a la Llei i al present Avís Legal. En particular, es compromet a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l'accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del website, a excepció que compti amb autorització expressa i en qualsevol tipus de suport, ja sigui físic o lògic, de KRITER SOFTWARE S.L. o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats.

Així mateix l'usuari s'obliga a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del website amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic. KRITER SOFTWARE S.L. podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o el present Avís Legal.

El present Avís Legal es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis d'Espanya. En cas de conflicte, dificultat o controvèrsia respecte de qualsevol matèria del present Avís Legal, aquest serà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona sempre que això no contravingui la legislació vigent.